27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Odjeljenje PEDIJATRIJE

Centar za Majku i Dijete datira od osnivanja Bolnice “Proleterskih brigada” u Foči 1985 godine.

Organizacija  i djelatnost službe:

Centar se bavi dijagnostikom, terapijom i preventivnim radom u djece uzrasta od 0 do 15 godina. Centar je prostorno podjeljen u 2 cjeline:

 • Prostor za odojčad, djecu predškolskog i školskog uzrasta,
 • Prostor za bolesnu novorođenčad.
 • Radno vrijeme je od 07:00-19:00h, a noću imamo pripravnog pedijatra.

 

Pulmologija dječijeg odjeljenja

U okviru odsjeka za  pulmologiju dječijeg odjeljenja obavlja se permanentno vodjenje, praćenje i liječenje pacijenata oboljelih od akutnih i hroničnih bolesti pluća. Od dijagnostičkih procedura se rade punkcije pleure i spirometrijski pregledi, bronhodilatatorni testovi, testovi na napor i bronhoprovokativni testovi. U narednom periodu se planira formiranje modernog kabineta za plućne funkcije gdje će se moći raditi spiroergometrija, body pletizmografija, difuzija gasova i impulsna oscilometrija. Na odjeljenju se uz pomoć konsultanta prof. dr Predraga Minića uvela fleksibilna bronhoskopija. U saradnji sa radiološkim odjeljenjem se izvode različite radiološke procedure kod pulmoloških bolesnika (pasaže, fistulografije i dr.).

Takodje se planira ove godine u saradnji sa ORL službom izvođenje endoskopskih pregleda gornjih disajnih puteva i intervencije na donjim disajnim putevima kao što su vađenje stranih tjela u okviru našeg Centra za Majku i Dijete.

U planu je formiranje dječije ORL službe u okviru Centar za Majku i Dijete. U saradnji sa konsultatontom pulmologom – prof dr Predragom Minićem obavljaju se  ekspertni pulmološkipregledi.  Na taj način se  indentifikuju pacijenti koji zahtijevaju dalje intervencije i takvi pacijenti se dalje usmjeravaju na dodatne procedure u odgovarajuće ustanove.

 

Neonatologija dječijeg odjeljenja

U okviru odsjeka za neonatologiju dječijeg odjeljenja rade se svakodnevni pregledi novorođenčadi i praćenje  novorođenčadi do otpusta iz bolnice. U Intenzivnoj neunatološkoj njezi posjedujemo inkubatore sa lampama za tretiranje hiperbilirubinemije. U terapiji septičnih stanja kod novorođenčadi imamo mogućnost dijagnostike široke palete uzrokovača bitnih za dijagnozu. Terapija septičnih stanja u odnosu na težinu bolesti sprovodi se dvojnom ili trojnom antibiotskom terapijom sa antibioticima širokog spektra. Kod djece sa različitim oblicima respiratorne insuficijencije smo obučeni da radimo neinvazivnu mehaničku ventilaciju (CPAP), a u saradnji sa službom anestezije i mehaničku ventilaciju. Svim bebama na odjeljenju se određuje acidobazni status. Službom rukovodi Dr Tatjana Elez Gavrilović.

U skoroj budućnosti planira se dodatna edukacija iz oblasti neonatologije sa aspektom na neonatalnu reanimaciju novorođenčeta uz upotrebu mehaničke ventilacije. Tokom godine jedna koleginica kreće na subspecijalizaciju iz neonatologije. Takođe planiramo obuku dvije sestre. Planira se i nabavka opreme: infuziomati, aparat za mikrometode, i dr. Novorođenčad se svakodnevno prati, pruža im se potpuna  briga od higijene do hranjenja, a takođe se omogućava i da tokom boravka u intenzivnoj njezi majka ima svakodnevni kontakt sa svojim djetetom.

 

Nefrologija dječijeg odjeljenja

U okviru odsjeka za  nefrologiju  Dječijeg odjeljenja radi se  ultrazvučni pregled urotrakta, nativni snimak bubrega, urografija, te MCUG (sve u saradnji sa službom za radiološku dijagnostiku).

U našoj službi za biohemiju i hematologiju  od važnosti za nefrološke pacijente rade se  biohemijske analize krvi :

 • Urea, Kretinin, elektroliti, acidobazni status ;
 • imunološka ispitivanja C3, C4, ASTO, ANA, ANCA;

Pregled urina:

 • rutinski pregled urina,  Ca / Kreatinin u jutarnjem urinu,
 • Ac  uricum  u jutarnjem urinu,
 • pH urina.

U  24 časovnom urinu se određuju:

 • Calcium / 24 h,
 •  mokraćna kiselina / 24 h,
 • oksalati / 24 h,
 • fosfor /24 h,
 • citrati u 24 h,
 • te uroproteini / 24 h  i kreatinin /24 h

U saradnji sa konsultantom nefrologom – prof. dr Radovanom Bogdanovićem  obavljaju se  ekspertni  nefrološki pregledi.  Na taj način se  indentifikuju pacijenti koji zahtijevaju biopsiju bubrega, urodinamska ispitivanja ili operativni zahvat na urotraktu. Kod potvrdjenih urodjenih anomalija urotrakta pacijenti se dalje usmjeravaju na dodatne procedure u odgovarajuće ustanove- DMSA (statička scintigrafija) te indirektna radionukleidna cistourografija.

 

Kardiologija dječijeg odjeljenja

U okviru odsjeka za kardiologiju Dječijeg odjeljenja radi se tenziometrija, elektrokardiografija, teleradiografija, EHO srca (pregled se prethodno zakazuje), holter monitoring ritma srca, ehosonografija krvnih sudova, ergometrija, sinkopa test, te kontinuirano praćenje vitalnih funkcija u jedinici intezivne njege. U okviru intenzivne njege je formirana izoleta za vitalno ugroženu djecu radi intenzivnijeg monitoringa vitalnih funkcija. Načelnik službe je mr. dr Biljana Milinković.

U saradnji sa konsultantom kardiologom – prof. dr Idom Jovanović i prof. dr Vladom Vukomanovićem obavljaju se ekspertni  kardiološki pregledi  za hronične kardiološke bolesnike i otkrivanje novih urodjenih srčanih mana.

U ovoj godini je u planu uvođenje novih procedura – spiroergometrija, Holter krvnog pritiska.

 

Endokrinologija dječijeg odjeljenja

U sljedećoj godini planira se  nastavak liječenja  djece oboljele od dijabetesa i savjetovanje roditelja oboljele djece. Postignuta je saradnja  sa dr Gordanom Bukara, endokrinologom Dječije klinike u Banja Luci, u cilju osavremenjivanja  i liječenja endokrinoloških bolesnika. Novootkrivenim pacijentima oboljelim od Dijabetes tip I  se uvodi intenzivirana insulinska terapija. Od ove godine se djeci oboljeloj od dijabetesa počinju instalirati inzulinske pumpe takođe u saradnji sa Dječijim endokrinološkim odjeljenjem KC Banja Luka. Načelnik službe je dr Štefica Savić. Na odjeljenju se u okviru saradnje sa Nacionalnim centrom za gojaznu djecu vrši redovno savjetovanje roditelja i gojazne djece vezano za ishranu i način života.

Od 1996.godine  se radi metabolički skrining na fenilketonuriju i hipotireozu.

 

Neurologija dječijeg odjeljenja

U neurološkom odsjeku  uspješno radi prof. dr Mirković, neuropedijatar sa svojim timom, dr Goran Popović i sestra edukovana za snimanje EEG kod djece. U službi se koristi EEG aparat sa dječijim kalotama. Svoj djeci oboljeloj od epilepsije uvode se antiepileptici, određuje nivo lijeka/antiepileptika/ u krvi. U savjetovalištu za rizikobebe i djecu se redovno prate djeca koja kasne u psihomotornom razvoju.

Od procedura u neurološkoj službi se radi:

 • EEG,
 • lumbalna punkcija,
 • u saradnji sa radiološkom službom radi se EHO glave kod novorođenčadi,
 • CT glave i ostale dijagnostičke pretrage.

U planu je uvođenje holter EEG-a.

 

Dječija psihijatrija

Na dječijem odjeljenju radi dječiji psihijatar prof. dr Ranka Kalinić. Prate se djeca sa različitim psihijatrijskim i psihomotornim poremećajima. U timu profesorice Kalinić se nalazi psiholog dr Aleksandra Salamandić, a po potrebi mu se priključuju logopedi i defektolozi iz različitih oblasti zavisno od osnovne dijagnoze. Planiramo da u rad neurološke službe i psihijatrijske službe po potrebi pridružimo terapeute koji su osposobljeni za izvođenje metoda po Vojti i Bobathu. Tokom godine će se osnovati Centar za djecu ometene u razvoju.

Dopunska djelatnost

U našem Centu radi imunolog i alergolog dr Vladimir Turuntaš koji obavlja konsultantske usluge kod svih pacijenata sa alergološkim i imunološkim problemima na dječijem odjeljenju, a planira se u budućnosti da se njegova aktivnost proširi i na interno odjeljenje. Takođe se vrši izvodjenje praktične nastave za studente Medicinskog fakulteta, Visoke zdravstvene škole i fakulteta Specijalne edukacije i rehabilitacije, za učenike srednje Medicinske škole, obuka pripravnika sa završenim Medicinskim fakultetom, i srednjom medicinskom školom kao i specijalizacije iz određenih medicinskih disciplina.

 

Kadrovi

Prof. dr Dejan BokonjićSubspecijalista pulmolog
Mr sc.med.Biljana MilinkovićPedijatar-subspecijalista kardiolog
Dr Tatjana Gavrilović-ElezPedijatar-subspecijalista neonatolog
Mr sc.med. Vladimir TuruntašPedijatar- subspecijalista alergolog
Dr Goran PopovićPedijatar
Dr Vanja KovačNa specijalizaciji iz pedijatrije
Prof. dr Ida JovanovićPedijatar-kardiolog,
stručni konsultant
Prof. dr Radovan BogdanovićPedijatar-nefrolog,
stručni konsultant
Prof. dr Ranka MirkovićNeuropedijatar,
stručni konsultant
Prof. dr Predrag MinićPedijatar-pulmolog,
stručni konsultant
Dr Ranka KalinićPedijatar-dječija i adolescentna pedijatrija