27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Odbrana doktorske disertacije mr.sci.med. Mirjane Ćuk

Mr.sci.med. Mirjana Ćuk, specijalista patologije i medicinske citologije, javno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom ”Prognostički značaj karakteristika invazivnog fronta tumora, ekspresije E- kadherina i receptora epidermalnih faktora rasta u karcinomu želuca”.

Javna odbrana doktorske disertacije održana je 27.06.2014. godine sa početkom u 13.00 časova u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči.

Komisija je bila u sastavu: Prof. dr Radoslav Gajanin, vanredni profesor, uža naučna oblast patologija, mentor i predsjednik komisije, Medicinski fakultet u Banjoj Luci, Prof. dr Živka Eri, redovni profesor, uža naučna oblast patologija, Medicinski fakutet u Novom Sadu, član komisije, Prof. dr Veljko Marić, redovni profesor, uža naučna oblast hirurgija, Medicinski fakultet u Foči, član komisije.