27.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 30 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeni su 1 dječak i 1 djevojčica.

Klinički putevi

Šta je klinički put?

Klinički putevi predstavljaju planove kliničkog liječenja i njege pacijenta koji se zasnivaju na dokazima i vode ka uspješnom izliječenju pacijenta u bolnici. Uključuju pacijenta o kome se brine multidisciplinarni tim, minimizira dupliciranje u dokumentaciji i uključuje direktan kvalitet njege.

Koristi se veliki broj različitih naziva kojim se opisuju klinički putevi. Ostali nazivi po kojima možda znate kliničke puteve su:

 • Kritični putevi
 • Klinički planovi
 • Planovi njege
 • Mape njege ® (Zander 1990)
 • Protokoli kliničke prakse
 • Standardi prakse
 • Putevi saradnje
 • Predviđeni putevi
 • Integrisani putevi njege.

 

Cilj kliničkih puteva

Primarni cilj kliničkog puta je da obezbijedi multidisciplinarnu njegu specifičnoj grupi pacijenta, putem praćenja pacijenta kroz očekivani put od prijema do otpusta. U tom procesu  se ostvaruje još mnogo ciljeva.

Principi, fokus na pacijenta, najbolja praksa zasnovana na dokazima, saradnja između svih strana koje su uključene u proces i saglasnost sa principima neprestanog poboljšanja znače da su putevi mjerljivi rezultati poboljšanja u njezi pacijenta.

 

Prednosti

Postoje mnoge dokumentovane prednosti za kreiranje i korištenje kliničkih puteva. To uključuje:

 • Smanjenje varijacija u pruženom liječenju i ishodu za pacijente kroz standardizaciju i usmjeravanje procesa. Ovo rezultira smanjenim dupliranjem  posla, a  prema tome optimiziranjem troškovne efikasnosti.
 • Pacijent i porodica su upoznati sa očekivanim ishodom kroz dnevne povratne informacije o napretku, mogu da učestvuju u vlastitom liječenju što doprinosi uspješnijem ishodu, a time i smanjenju neizvjesnost.
 • Unapređenje kontinuirane njege za vrijeme bolničkog liječenja i olakšava koordinaciju otpusta između pacijenta, porodice i pružaoca njege kako bi osigurali što lakši prelazak iz bolničkog na kućno liječenje (jednostavnija procedura otpusta).
 • Veza protokola i intervencija je jasno dokumentovana i dostupna u jednom dokumentu za sve discipline i na taj način se povećava pouzdanje i jača timski rad.
 • Povećana satisfakcija klijenata: pacijenti, porodica, doktori, medicinske sestre, zdravstveni radnici i zdravstveni fondovi.
 • Zadovoljstvo doktora se povećava kako se zahtjevi njege jasno usklađuju, olakšavajući tako konzistentnost u pružanju njege.
 • Pruža zvanične podatke o pružanju njege i na taj način djeluje kao vodič za cjelokupno osoblje u pružanju njege zasnovane na dokazima.
 • Omogućava kliničku analizu prakse i rezultata njege kroz monitoring napretka u skladu sa unaprijed uspostavljenim rezultatima i prema tome optimiziraju profesionalnu odgovornost.
 • Potencijal za poboljšanje kvaliteta njege kroz pregled stvarno pružene njege i rezultata iste.
 • Potencijalno smanjenje dužine boravka pacijenta bez smanjenja efikasnosti liječenja.
 • Dozvoljava uspostavljanje repera za multidisciplinarni tim.
 • Putevi se mogu prevesti u nemedicinski jezik da obezbijede informacije o pacijentu i edukaciju (pojednostavljene forme kliničkih puteva namjenjene pacijentu.