26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Odjeljenje za hirurške grane

Od osnivanja 1958. godine do današnjeg dana Univerzitetska bolnica u Foči je prošla put transformacije, koje su nametnuli vrijeme, potrebe stanovništva, visoko stručan kadar i oprema. Hirurška služba započela je sa radom otvaranjem bolnice. Foča je mjesto rođenja istaknutih hirurga, profesora, istoričara medicine. Među njima su dr Risto Jeremić, prof. dr Feodor Lukač i drugi. Sretna je okolnost što je prim. dr Adolf Goldberger, hirurg bogatog iskustva, zajedno sa Aleksandrom Goldbergerom, hirurgom  došao u Foču. U tom periodu su se radile intervencije iz opšte hirurgije, traumatologije, urologije i ginekologije. Pored već nabrojanih hirurga, hirurško odjeljenje u čijem sastavu su se nalazile sve hirurške oblasti stvorilo je plejadu vrsnih hirurga  koji su svoj radni vijek nastavljali u poznatim bolničkim centrima širom bivše Jugoslavije.

Nova organizacija hirurške službe dovela je do formiranja hirurških odjeljenja-odsjeka kao sastavnih dijelova Centra za hirurgiju, koji je najveća organizaciona jedinica Univerzitetske bolnice u Foči (odjeljenje opšte, abdominalne i dječije hirurgije, odjeljenje ortopedije i traumatologije, odjeljenje urologije, odjeljenje vaskularne i grudne hirurgije, odjeljnje plastične i rekonstruktivne hirurgije, odjeljenje za hiperbaričnu oksigenoterapiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, odsjek za neurohirurgiju, operacioni blok sa centralnom sterilizacijom, hirurške ambulante sa salom za dnevnu hirurgiju  …).

Značajan razvoj svih hirurških disciplina je uslovljen započinjanjem rada Medicinskog fakulteta 1993. godine u Foči koji je angažovao poznata hirurška imena sa prostora bivše Jugoslavije pa i šire.

 

Sadašnjost:

U Centru za hirurgiju Univerzitetske bolnice u Foči trenutno radi 9 specijalista različitih hirurških oblasti od toga 1 sa užom specijalizacijom i 1 specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, a na specijalizaciji su 4 mlada ljekara. Najveći broj hirurga su nastavnici Medicinskog fakulteta u Foči, od kojih su 4 doktori medicinskih nauka, 2 magistri medicinskih nauka, dok su ostali u fazi sticanja naučnih zvanja. Pored ljekarskog kadra Centar za hirurgiju ima veoma osposobljeno i edukovano ostalo medicinsko osoblje sa visokim, višim i srednjim medicinskim obrazovanjem. U sastavu Medicinskog fakulteta postoji studijski program Zdravstvene njege koji edukuje visokoobrazovani zdravstveni kadar.

Bolnički se u Centru za hirurgiju liječi više od 4000 pacijenata u odjeljenjskom dijelu koji posjeduje 63 bolesničke postelje i ima još 7 postelja u Jedinici hirurške intenzivne njege, a ambulantno se pregleda oko 20 000 pacijenata i to dio u polikliničkom hirurškom bloku, koji posjeduje 4 hirurške ambulante sa potrebnom dijagnostičkom opremom, dok se dio ambulantnih hirurških pregleda obavlja u Domovima zdravlja cijele regije pa i šire (Višegrad, Rudo, Čajniče, Kalinovik, Novo Goražde, Rogatica i Gacko). Ambulantni hirurški rad u Domovima zdravlja omogućio je pružanje zadovoljavajućeg hirurškog liječenja za stanovništvo Istočnog dijela Republike Srpske, ostvaren je neposredan kontakt sa timovima porodične medicine i obezbjeđeni pravovremeni kontrolni pregledi za operisane pacijente.

Operacioni blok ima 5 operacionih sala dobro opremljenih koje se stalno dopunjavaju potrebnom opremom, i to 4 u centralnom operacionom bloku i salom za dnevnu hirurgiju u prijemno urgentnom bloku. Godišnje se uradi više od 2500 operativnih zahvata visokog stepena složenosti, od koji se značajan broj obavlja jedino u dvije zdravstvene ustanove Republike Srpske i to u KC Banja Luka i Univerziteskoj bolnici u Foči. Sa zadovoljstvom ističemo da se u Centru za hirurgiju liječe pacijenti iz svih krajeva Republike Srpske, iz dijela Federacije BiH pa i šire čime pokazujemo da smo postali prepoznatljiv hirurški centar na prostoru Republike Srpske kao i Bosne i Hercegovine.

Rad u Centru za hirurgiju:

 • Dijagnostika i liječenje bolesnika iz domena opšte, abdominalne, vaskularne, plastične i rekonstruktivne, dječije i grudne hirurgije, te ortopedije sa trumatologijom urologije i neurohirurgije.
 • Dijagnostika i prijem povrijeđenih bolesnika iz navedenih hirurških disciplina.
 • Laparoskopske operacije žučne kese, preponskih kila, apendiksa, hijatus hernija, tumora kolona, te dijagnostičke laparoskopske operacije.
 • Operacije tumora kolona i rektuma, jetre, pankreasa, žučnih puteva, želuca , tankog crijeva.
 • Svi vrste operativnih zahvata iz područja abdominalne hirurgije, urologije, ortopedije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije i dječije hirurgije.
 • Dijagnostika i hirurški tretman benignih i malignih tumora dojke.
 • Dijagnostika i hirurški tretman oboljenja štitaste žlijezde, paraštitaste žlijezde, nadbubrežne žlijezde.

 

Ambulante

U ambulantama klinike obavljaju se hitni i elektivni pregledi  kao i specijalističko – konsultativna djelatnost. Takođe u sklopu ambulantnog dijela nalazi se i mala operaciona sala u kojoj se obavljaju i manje hirurške intervencije.

 • Specijalistička ambulanta za opštu i abdominalnu hirurgiju
 • Specijalistička ambulanta za urologiju
 • Specijalistička ambulanta za vaskularnu hirurgiju
 • Specijalistička ambulanta za ortopediju i traumatologiju
 • Specijalistička ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • Specijalistička ambulanta za neurohirurgiju

 

Kabineti

 • Kabinet za HBO terapiju

 

Odsjeci

 

 Kadrovi

Na klinici za  hirurgiju ima 50 zaposlenih, od toga 12 ljekara ( 1 redovni profesor, 3 magistra nauka, 1 primarijus ).

Ukupan broj zaposlenih:50
Ljekara specijalista:8
Ljekara na specijalizaciji:4
Med. sestara sa višom i visokom zdravstvenom školom:2
Medicinskih sestara sa srednjom medicinskom školom:31
Nemedicinskih radnika:6

 

Konsultanti

Prof. dr Iva BerisavacNeurohirurgija, KBC Zemun
Prof. dr Radovan Cvijanović Hirurg, KC Vojvodine,
hirurg za laparoskopske operacije
Prof. dr Veljko Đukić Vaskularni hirurg
Prof. dr Marinko ŽuvelaHirurg za herniektomije sa mrežicom
Prof. dr Svetolik AvramovVaskularni hirurg, KC Vojvodine
Prof. dr Radoica Jokić Dječiji hirurg

 

Kontakt

Centrala:+387-58/222-500
Fax:+387-58/210-417
Šef klinike:lokal - 300
Ambulanta:lokal - 244, 263
Glavna sestra klinike:lokal - 243
Operacioni blok:lokal - 202
Ljekarska soba:lokal - 241, direktni +387-58/222-518
Odjeljenjelokal - 243, 278, direktni +387-58/222-514
Intezivna njega:lokal - 212, direktni +387-58/222-517
Vrijeme posjete:Od 13 - 15 sati svaki dan.
Informacije:Od 12 – 13 sati, ljekarska soba, IV sprat.