26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Odjeljenje anesteziologije, reanimacije i intenzivnog liječenja

Služba za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje osnovana je 1971. godine. Prvi načelnik bio je dr Vide Elez. U okviru službe radili su dr Slobodan Stevanović, dr Edina Spahić, dr Slađana Trpković i Prim.dr Krsto Čančar.

I DJELATNOST CENTRA:

 • Preoperativna priprema bolesnika za različite vrste operativnih zahvata u opštoj i regionalnoj anesteziji
 • Planiranje izvođenja različitih vrsta anestezija, dijagnostičkih i terapijskih postupaka
 • Izvođenje opšte i regionalne anestezije kod operativnih i dijagnostičkih procedura
 • Intenzivni nadzor, kontrola vitalnih parametara i sprovođenje intenzivnih terapijskih procedura i intenzivne njege operisanih i drugih vitalno ugroženih bolesnika
 • Terapija akutnog i hroničnog bola
 • Edukacija i naučno-istrazivački rad

Ostale djelatnosti

 • pratnja bolesnika
 • kardiopulmonalna reanimacija (KPR)
 • plasiranje CVK, i.v. kanila, nazogastrične sonde…
 • konsultativni pregledi
 • konzilijarni pregledi
 • Rad u operacionim salama
 • Rad u Jedinici intenzivnog liječenja
 • Rad u Ambulanti za preoperativni pregled i pripremu bolesnika
 • Rad u Ambulanti za terapiju bola

II ORGANIZACIONA STRUKTURA CENTRA

A. ANESTEZIOLOŠKA POLIKLINIKA AMBULANTE

 • Anesteziološka ambulanta
 • Ambulanta za terapiju bola

B. ODELJENJA

 • Odeljenje za anesteziju (operacioni blok)
 • Odeljenje za Intenzivnu terapiju (Jedinica intenzivne terapije – JIT)
 • Soba za budjenje (Recovery room)

Sam rad anesteziologa i reanimatologa definiše se sledećim obimom i vrstom poslova:

 • anesteziološka ambulanta (preoperativna priprema i procjena bolesnika)
 • anestezija u užem smislu (upotreba različitih anestezioloških tehnika u perioperativnom periodu i monitoring vitalnih parametara)
 • anestezija za bropjne invazivne i neinvazivne dijagnostičke i terapijske procedure (CT, NMR, angiografije, brohhoskopije, kolonoskopije…)
 • anestezija za ambulantne hirurške procedure
 • anesteziološki nadzor u sobi za buđenje (recovery room)
 • liječenje u jedinicama intenzivne terapije (JIT)
 • transport vitalno ugroženih pacijenata (hemodinamski i respiratorno ugroženi bolesnici)
 • terapija akutnog i hroničnog bola (ambulanta za terapiju bola)
 • reanimacioni servis i konsultativni pregledi na nivou zdravstvene ustanove
 • edukacija i naučno-istraživački rad

III JEDINICA INTENZIVNE TERAPIJE (JIT)

U sklopu Jedinice intenzivnog liječenja, uz stalnu prisutnost doktora i posebno edukovanih medicinskih sestara, kroz 24 sata zbrinjavamo i liječimo sve najteže operisane, politraumatizovane i druge vitalno ugrožene bolesnike.

Jedinicom intenzivne njege rukovodi  kvalifikovani doktor-anesteziolog, glavna medicinska sestra koja je obučena  i posjeduje odgovarajuce radno iskustvo.

Postoje dokazi da svi zaposleni u Intenzivnoj njezi imaju definisan opis posla i upoznati su sa njim, da su kvalifikovani i da imaju odgovarajuću obuku i radno iskustvo, saglasno zahtjevima radnog mjesta.

Intenzivna njega pruža usluge 24 h dnevno, što znači da je prisutan doktor-anesteziolog , a nadležne sestre-tehničari u svakoj smjeni imaju odgovarajuće iskustvo i obuku iz Intenzivne njege.

JIT  ima 7 krevetnih mjesta, što često ne odgovara stvarnim potrebama pa ponekad bude smješteno i više pacijenata. Opremljeni smo respiratorima, monitorima i svom popratnom aparaturom koji omogućuju svaki oblik liječenja vitalno ugroženog bolesnika, te transportnim respiratorima za potrebe transporta.

Liječenje u JIL-u se provodi u skladu s najnovijim saznanjima iz područja intenzivne medicine. U liječenju bolesnika u JIL je neophodan multidisciplinarni pristup kroz timski rad u kome učestvuju ljekari raznih specijalnosti, dobro obučen srednji medicinski kadar i tehničko osoblje koje održava aparate u ispravnom stanju.

Sestrinski rad se provodi i dokumentira u skladu s najnovijim spoznajama s područja intenzivnog liječenja i njege.

U intenzivnoj njezi postoji knjiga primopredaje dežurstva.

Sve medicinske sestre-tehničari uključeni su u  kontinuiranu obuku, s periodičnom provjerom kompetentnosti iz onih područja medicine koja su bitna za funkcionisanje hirurske intenzivne njege i za to postoje odgovarajući zapisi.

Jedinica intenzivne njege posjeduje zadovoljavajuću infastrukturu koja odgovara vrsti usluga, dobroj kliničkoj praksi i propisanim normativima.

Jedinica intenzivne njege posjeduje sve lijekove i pribor za hitne slučajeve i anti-šok terapiju, i isti su lako dostupni osoblju, a za to postoji odgovarajuća dokumentacija.

U jedinici intenzivne njege postoji program bezbjednosti pacijenata, osoblja, opreme, instalacija.

Za održavanje čistoće postoje dokumentovana uputstva, raspored i postupci čisćenja pojedinih površina.

Jedinica intenzivne njege uključena je u program ustanove koji se odnosi na sprečavanje bolničkih infekcija i nadzor nad njima.

Postoji dokumentovan postupak tretmana najčešćih stanja i oboljenja koja se tretiraju u jedinicama intenzivnog liječenja.

Jedinica intenzivne njege posjeduje dokumentovane kriterijume za prijem I otpust bolesnika.

Postoji  prostor za izolaciju infektivnih pacijenata ili pacijenata sa teškim infekcijama.

Oprema za anesteziju i oprema u operacionim salama odgovara stanju i potrebama pacijenata, vrsti usluga, dobroj profesionalnoj praksi i propisanim normativima.

IV ODELJENJE ANESTEZIJE

Na našem odeljenju koristimo različite anesteziološke metode i tehnike, sledeći preporuke Dobre kliničke prakse i ASA preporuke .

Koristimo sledeće anesteziološke metode:

 • opšta anestezija
 • sve vrste regionalne anestezije
  1. spinalna anestezija
  2. periduralna anestezija,
  3. periduralna analgezija (za obezboljavanje porodjaja)
  4. blokovi perifernih nerava
  5. v. regionalna anestezija i sl.
 • lokalna anestezija

V SOBA ZA BUĐENJE

 Soba za buđenje je prostor koji se nalazi u sklopu ili neposredno pored operacionog bloka. Prostor mora biti odgovarajuće površine i da sadrži  opremu koja je neophodna za neposredni postoperativni nadzor bolesnika.

1.1. Oprema i monitoring

U sobi za buđenje treba da se nalazi:

 • određeni broj ležajeva (kreveta),
 • aparat za anesteziju,
 • kiseonik (kiseoničke maske ili nazalni kateteri),
 • aspirator,
 • set za endotrahealnu intubaciju,
 • osnovni monitoring (kontinuirani EKG, krvni pritisak, puls, pulsna oksimetrija, kapnograf…)
 • protokol bolesnika
 • ček lista kriterijuma za otpust bolesnika iz sobe za buđenje

Oprema odgovara stanju i potrebama pacijenta (dobra klinička praksa, normativi i drugi propisi).

1.2 Kadrovi

U sobi za buđenje su stalno prisutni kvalifikovani anesteziolog i anestetičar. Kvalifikovani anesteziolog rukovodi sobom za buđenje.

1.3 Postupci odgovornih lica

U sobi za buđenje sprovodi se nastavak intraoperativnog liječenja-neposredni postoperativni nadzor. Prema bolesniku se treba odnositi sa jednakom pažnjom kao tokom operacije.

U ovom periodu moguć je nastanak brojnih komplikacija:

 • poremećaji vezani za buđenje,
 • poremećaji svijesti,
 • poremećaji disanja i hipoksija,
 • poremećaji srčanog ritma,
 • krvavljenje i hirurške komplikacije,
 • postoperativna mučnina i povraćanje.

Poslije anestezije bolesnik mora biti pod medicinskim nadzorom, onoliko vremena koliko je potrebno za potpuni oporavak svijesti, oporavak zaštitinih refleksa i kada se više ne očekuju respiratorne komplikacije i hemodinamska nestabilnost. Načelnik i glavna sestra dokumentuju neophodnu politiku i postupke koji se odnose na njegu pacijenta u sobi za buđenje. Postoje dokazi da je svo osoblje, koje radi u sobi za buđenje, osposobljeno za aktivnosti koje se tu obavljaju.

Kontinuirano se prati fiziološki i postanesteziološki status pacijenta i upisuje u medicinsku dokumentaciju:

 • vrijeme prijema i vrijeme otpusta
 • vitalni znaci sa intenzitetom bola
 • nivo svijesti
 • SpO2
 • EKG
 • bilo koji neuobičajeni događaj

Postoje dokumentovani kriterijumi za otpust pacijenta iz sobe za buđenje.

1.4 Kriterijumi za otpust bolesnika iz sobe za buđenje su:

 • stanje svijesti (orijentisan, izvršava jednostavne naloge)
 • aktivnost bolesnika (ima adekvatnu mišićnu snagu, voljne pokrete ekstremiteta)
 • respiratorni napor (sposoban da kašlje i iskašljava,frekvenca disanja 10-30/min)
 • oksigenacija (SpO2>95%)
 • cirkulacija (vrijednost pritiska i pulsa u granicama ± 20% u odnosu na preanestetičke vrijednosti, bez poremećaja srčanog ritma)

Kvalifikovani anesteziolog otpusta pacijenta iz sobe za buđenje.

Napomena: Obzirom da će u bliskoj budućnosti biti riješen adekvatan prostor Sobe za buđenje ( u okviru novog operativnog bloka sa Intenzivnom njegom), postojeći proctor Sobe za buđenje zadovoljava mnimalne kriterijume. 

VI AMBULANTA ZA TERAPIJU BOLA

Ambulanta raspolaze sa dva kreveta

Vrste terapije:

 • medikamentozna terapija
 • blokovi perifernih nerava i nervnih pleksusa
 • TENS

VII KADROVSKA STRUKTURA CENTRA

 • Pet specijalista
 • Tri specijalizanta
 • Sest anestetičara
 • 11 medicinskih sestara

VIII ORGANIZACIJA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI

Anesteziološko dežurstvo,24 h
Pripravnost, od 15-07 h radnim danom, vikendom 24 h

Zaposleni ljekari:

Specijalista anestezije i reanimacijeDoc. dr Milivoje Dostić, anesteziolog i reanimatolog
Specijalista anestezije i reanimacijeProf. dr Sanja Marić, anesteziolog i reanimatolog-medicina bola
Specijalista anestezije i reanimacijeDr Vanja Starović, anesteziolog i reanimatolog
Specijalista anestezije i reanimacijeDr Đorđe Veljović, anesteziolog i reanimatolog
Specijalista anestezije i reanimacijeDr Motika-Sorak Ružica, anesteziolog i reanimatolog
Specijalista anestezije i reanimacijeDr Milena Stevanović-Živanović
Specijalista anestezije i reanimacije Dr Draženka Ikonić

Radno vrijeme ambulante: svaki dan 12-13 h

INFORMACIJE O ANESTEZIJI, PACIJENTU I NJEGOVOJ RODBINI MOŽETE POGLEDATI OVDE