15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odsjek za maksilofacijalnu hirurgiju

Istorijat:

Katedra za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta Medicinskog fakulteta u Foči osnovana je 1996 god. dolaskom doc. dr Ružice Kozomare.

Dolaskom dr Nenada Tanaskovića 1999 god. pri Odjeljenju za otorinolaringologiju osnovan je Odsjek za maksilofacijalnu hirurgiju K. C. Istočno Sarajevo, Klinika i bolničkih službi Foča. 2006 god Odsjek prestaje sa radom.

2011 god. Odsjek za maksilofacijalnu hirurgiju ponovo počinje sa radom dolaskom dr Miroslava Obrenovića, koji je u periodu 2007-2011 god boravio na specijalizantskomom stažu u Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Vojnomedicinske akademije Beograd. Iste godine je kao stručni konsultant naše ustanove angažovan prof dr Nebojša Jović, Načelnik Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju Vojnomedicinske akademije Beograd.

Počev od januara 2015 godine osniva se služba za maksilo-facijalnu i oralnu hirurgiju, koja je ujedno i naučno-nastavna baza Medicniskog fakulteta u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kojoj se svakodnevno izvodi praktična nastava za studente naše fakulteta. Pored dole navedenih dijagnostičko-terapeutskih procedura odnedavno se izvode i sledeće procedure:

– konzervativni i oralno-hirurški tretman osoba ometenih u rastu i razvoju
– ortodonski preoperativni tretman osoba sa deformitetima lica i vilica
-dentalna implantologija – preprotetska hirurgija mini implantima
-osteogenetska ekstrakcija

Kadar:

Mr sc.med. Miroslav ObrenovićSpecijalista maksilofacijalne hirurgije
Dr Jelena ObrenovićDoktor stomatologije
Prof. dr Nebojša JovićVojnomedicinska akademija Beograd, stručni konsultant
Dr Bojan KujundžićOralni hirurg

Dijagnostičko terapeutske usluge:

 • tumori glave i vrata (maligni i benigni)
 • kranio-maksilofacijalne povrede mekih i koštanih struktura sa tretmanom njihovih posljedica i plastično-rekonstruktivnim zahvatima
 • kongenitalne i stečene deformitete mekih i koštanih tkiva, kranio-maksilo-facijalnog masiva – ortognaskta hirurgija,
 • oboljenja pljuvačnih žlijezda
 • oboljenja i poremećaji temporomandibularnog zgloba
 • oboljenja facijalnog i trigeminalnog živca, te akutna i hronična stanja bola
 • estetska hirurgija
 • specifična i nespecifična infektivna stanja koštanih i mekih tkiva regije glave i vrata

Dijagnostičke procedure:

 • Uzimanje brisa jezika
 • Uzimanje brisa rane
 • Uzimanje brisa abscesa
 • Biopsija kože i mišića
 • Biopsija mekih tkiva
 • Biopsija jezika
 • Biopsija limfnog čvora
 • FNA tumora glave i vrata

Mali hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji:

 • Hirurška ekstrakcija zuba u lokalnoj anesteziji
 • Postavljanje intermaksilarne imobilizacije
 • Skidanje intermaksilarne imobilizacije
 • Odstranjivanje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žljijezde
 • Incizija abscesa lica i vrata sa drenažom
 • Manuelna repozicija luksacije temporamandibularnog zgloba
 • Blokada nerava anestetikom ili alkoholom
 • Skidanje granulacija
 • Kiretaža rane poslije ektrakcije
 • Zaustavljanje krvarenja poslije ekstrakcije zuba
 • Obrada rane sa suturom
 • Primarna obrada inficirane rane sa suturom
 • Odstranjivanje ateroma i lipoma sa šivenjem
 • Tuširanje sluznice
 • Vađenje stranog tijela iz mekih tkiva
 • Resekcija malignih tumora usne i neposrednih koštanih struktura bez primarne rekonstrukcije
 • Frenulotomija i Z plastika frenuluma jezika
 • Odstranjivanje subkutnog stranog tijela
 • Ekscizija benignog tumora kože lica
 • Ekscizija malignog tumora kože lica
 • Ektirpacija malignih tumora usne sluznice
 • Ekstirpacija dobroćudnih tumora pljuvačnih žljijezda
 • Ekstirpacija koštanih tumora vilica
 • Apikotomija korijena zuba
 • Hemostaza nakon ekstrakcije zuba
 • Ekstrakcija zuba ili korijena zuba
 • Frenulektomija
 • Blefaroplastika

Hirurški zahvati:

 • Rekonstrukcija usne sekundarna
 • Rekonstrukcija usne lokalnim režnjem sec Gilles, Abbe, Bernard, ,,V” eksizicija
 • Rekonstrukcija usne arterijskim režnjem sec. Karapandžić (jednostrana i obostrana)
 • Rekonstrukcija forniksa usne i usta transpozicionim režnjem
 • Rekonstrukcija forniksa usne i usta slobodnim režnjem
 • Rekonstrukcija ugla usta jednostrana i dvostrana po Kazanijanu Gilles
 • Resekcija tumora usne (mekotkivna) uz primarnu rekonstrukciju
 • Resekcija tumora jezika
 • Mobilizacija jezika
 • Meniskoektomija TMZ
 • Kondilektomija TMZ
 • Osteoartrotomija i osteoplastika TM sa intemaksilarnom imobilizacijom (IMF)
 • Odstranjenje stranih tijela dubokih predjela glave i vrata
 • Tumor kože lica benigni
 • Ekscizija tumora kože lica benignih uz rekonstrukciju lokalnim režnjem
 • Ekscizija tumora kože lica benignih uz rekonstrukciju slobodnim režnjem
 • Ekscizija malignog tumora kože lice
 • Ekscizija tumora kože lica malignih uz rekonstrukciju lokalnim režnjem
 • Operacija medijalne ciste ili fistule vrata
 • Ektirpacija ciste usne šupljine ekstraoralnim putem
 • Ektirpacija ciste usne šupljine intraoralnim putem
 • Marsupijalizacija ciste usne šupljine
 • Ektirpacija ciste izvodnog kanala pljuvačne žlijezde
 • Ekstirpacija higroma vrata
 • Ekstirpacija higroma parotidne regije
 • Ekstirpacija malignog tumora vrata
 • Supraomohioidna disekcija
 • Radikalna disekcija vrata
 • Ekstirpacija benignih tumora vrata
 • Tumori oralne sluznice dobroćudnih ekstirpacija
 • Ekstirpacija malignih tumora usne sluznice
 • Maligni tumori usta uz resekciju dijela donje vilice
 • Ekstirpacija dobroćudnih tumora pljuvačne žljijezde
 • Ekstirpacija submandibularne pljuvačne žljijezde
 • Parotidektomija superficijalna
 • Totalna parotidektomija
 • Radikalna parotidektomija
 • Ekstirpacija koštanih tumora vilica
 • Resekcija maksile parijalna
 • Totalna resekcija maksile uz resekciju orbite
 • Egzenteracija orbite
 • Resekcija maksile uz primarnu rekonstrukciju lokalnim mišićnim režnjem
 • Resekcija mandibule uz intemaksilarnu imobilizaciju (IMF)
 • Resekcija mandibule, osteoplastika i IMF
 • Ekscizija salivarne fistule
 • Operacija dentogene fistule
 • Povreda mekih tkiva uz rekonstrukciju defekta lokalnim i slobodnim atransplantatima
 • Rekonstrukcija kanala pljuvačne žlijezde u povredi
 • Prelomi kostiju lica arveloarnog grebena maksile
 • Repozicija preloma jagodične kosti kukom
 • Repozicija preloma introralnim pristupom
 • Repozicija preloma maksile po Le Fort tipu i IMF
 • Osteoplastika traumatskih defekata baze orbite
 • Repozicija i imobilizacija linearnih preloma donje vilice
 • Hirurška repozicija i osteosinteza preloma donje vilice sa IMF
 • Skidanje osteosinteze
 • Neurosutura n. facialis
 • Neuroplastika n. facialisa
 • Mioplastika paralize n.facialisa
 • Korektivne ekscizije kože kod paralize n.facialisa
 • Neurektomija završnih grana n.Trigeminusa
 • Ekstipacija ciste i apikotomija više zuba
 • Hemostaza nakon ekstrakcije zuba
 • Plastika oroantralne fistule
 • Operacija maksilarnog sinusa po Caldwell Luc
 • Operacija paradontopatične sluznice
 • Nivelacija alveolarnog grebena
 • Osteoplastika atrofičnog grebena
 • Produbljivanje forniksa
 • Ekscizija hipertrofične sluznice uz greben
 • Sekvestrotomija kod hroničnog osteomijelitisa
 • Osteoplastika defekta vilica
 • Operacija submandibularne žlijezde usljed sijaloadentisa
 • Odstranjenje malignih tumora glave i vrata uz rekonstrukciju miokutanim i koštanim režnjevima
 • Incizija abcesa
 • Odstranjenje kamena u kanalu pljuvačne žlijezde
 • Frenulumektomija
 • Blefaroplastika
 • Rilidektomija
 • Mentoplastika
 • Korekcija otopstaza
 • Predprotetski hirurški zahvati
 • Obrada gingive termokauterom
 • Konzervativni i oralno-hirurški tretman u opštoj anesteziji (lica ometena u rastu i razvoju)
 • Ekstirpacija koštanih tumora vilica i cista i rekonstrukcija osteokonduktivnim sredstvima
 • Rekonstrukcija defekata vilica osteokonduktivnim sredstvima
 • Rekonstrukcija defekata kostiju i vilica i TMZ osteosintetskim materijalom
 • Repozicija preloma kostiju srednjeg licnog masiva ( jagodičnih kompleksa, maksile, nazoorbitalni kompleks) i osteosinteza preloma
 • Stomatološka zaštita pacijenta sa posebnim potrebama( više puta mjesečno u saradnji sa DZ Foča)
 • Osteotomija vilica kod deformiteta po Le Fort I liniji
 • Osteotomija mandibule po Dal Ponteu ili Epkeru kod deformiteta